Wang Xin, proudly wearing his Schweiz jersey during Saturday’s group ride

Wang Xin, proudly wearing his Schweiz jersey during Saturday’s group ride